Vacatures

Corporate Governance

Commissarissen en directie van Hydratec onderschrijven in het algemeen de principes voor goed ondernemingsbestuur zoals opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Daarbij staat centraal dat de onderneming, bestuurders en toezichthouders zich dienen te richten op een op lange termijn gerichte continuïteit en maximalisering van het nut voor alle bij de onderneming betrokken partijen. Een heldere en open communicatie levert hieraan een positieve bijdrage. Hydratec heeft op gedegen en afgewogen wijze een nadere invulling gegeven aan de Code, rekening houdend met de schaal van de activiteiten waarin zij opereert.

Het Corporate Governance-beleid, inclusief de daarbij behorende relevante reglementen en rapporten, wordt periodiek getoetst en geëvalueerd. Op 7 september 2017 is met de publicatie van het aanwijzingsbesluit in het Staatsblad de in 2016 herziene Corporate Governance Code (‘de Code’) wettelijk verankerd per 1 januari 2018. In onderstaande tabel is een verwijzing naar de Monitoring Commissie Corporate Governance Code opgenomen alsmede de profielschets van de Raad van Commissarissen en de statuten van Hydratec.

Naam Beschrijving Bestand
Monitoring Commissie Corporate Governance Code Commissie Corporate Governance Code (website)  
Statuten Statuten van Hydratec Industries N.V.
Code of Conduct Code of Conduct van Hydratec Industries N.V.
Reglement van RvC Reglement van de raad van commissarissen van Hydratec Industries N.V.
Profielschets leden RvC Profielschets voor de raad van commissarissen van Hydratec Industries N.V.
Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van Hydratec Industries N.V.
Bilaterale contacten aandeelhouders Beleid voor bilaterale contacten met aandeelhouders van Hydratec Industries N.V.

Afwijkingen van de Nederlandse Corporate Goverance Code

Hydratec Industries past alle bepalingen toe, met uitzondering van de volgende afwijkingen van de best practice-bepalingen van deze Code:

  • Gelet op de omvang van de vennootschap ontbreekt een interne auditfunctie (§ 1.3).
  • De heer E. ten Cate (voorzitter van de raad van commissarissen) voldoet niet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gedefinieerd in de code, omdat zijn bloedverwanten in de eerste graad een aandelenpakket houden van meer dan 10% (§2.1) en de heer E. ten Cate in het verleden bestuurder is geweest van de vennootschap (§2.1.9).
  • Hydratec Industries is van mening dat ervaring en kennis van de onderneming van zijn commissarissen een belangrijke basis zijn voor hun functioneren en bepalend dienen te zijn voor de zittingsduur. Er geldt geen  aximale zittingsduur voor commissarissen. Telkens na een zittingsduur kan een commissaris, na een zorgvuldige overweging, dan ook worden herbenoemd voor een nieuwe periode (§ 2.2.2.i).
  • Webcasting van presentaties aan beleggers en analisten wordt niet aangeboden omdat Hydratec Industries een Veilingfonds is (§ 4.2.3).