Vacatures

Aandeelhoudersvergadering

Minimaal één keer per jaar wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn het vaststellen van de jaarrekening, het goedkeuren van de bestemming van het resultaat, het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht, het vaststellen van de bezoldiging van de commissarissen, het benoemen van commissarissen en de accountant, het goedkeuren van statutenwijzigingen en het verlenen van toestemming tot inkoop en uitgifte van aandelen.

De volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal op woensdag 26 mei 2021 worden gehouden. In de onderstaande tabel is de agenda van de vergadering opgenomen. Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij zich via de intermediair bij wie hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk op woensdag 19 mei 2021 om 17:00 uur hebben aangemeld via www.abnamro.com/evoting of hun bank of commissionair.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op  woensdag 28 april 2021 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding

De oproep geldt voor aandeelhouders die vanaf  donderdag 29 april 2021 tot uiterlijk vrijdag 19 mei 2021 hun aandelen via www.abnamro.com/evoting hebben aangemeld bij ABN AMRO. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een elektronische of schriftelijke volmacht. Het door ABN AMRO te verstrekken registratiebewijs dient eveneens als bewijs van toegang tot de Vergadering.

Toegankelijkheid vergadering

Bij het uitgaan van deze oproep is het toegestaan een fysieke vergadering te houden. Het aantal plaatsen is echter wel beperkt door de maatregelen welke in acht genomen dienen te worden. Door de op 26 mei 2021 geldende Corona-maatregelen kan het zijn dat de vorm van de vergadering aangepast zal worden. De vennootschap houdt daarom de ontwikkelingen continue in de gaten. Wanneer er wijzigingen zijn zal dit op de website van Hydratec gecommuniceerd worden. De laatste informatie betreffende de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is te vinden op onze website www.hydratec.com

Volmacht verlening en steminstructie

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de President-Commissaris van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot  19 mei 2021 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het onderstaande formulier. Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk  19 mei 2021 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen (per post of per email: info@hydratec.nl). Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren en dienen voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen. Aandeelhouders die verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste één gevolmachtigde.

Jaar Datum Agenda Uitslag stemming Notulen Presentaties
2021 AvA: 26 mei  
2020 AvA: 26 juni
2019 BvA: 21 november
2019 AvA: 29 mei
2018 AvA: 30 mei