Strategie

vrijdag 5 maart 2021, 08:00

Door scherpe keuzes sterker uit de crisis

  • Omzet: € 218 miljoen (2019: € 220 miljoen)
  • Ebitda: € 17,6 miljoen (2019: € 18,8 miljoen)
  • Nettoresultaat voor aandeelhouders: € 1,3 miljoen (2019: € 6,6 miljoen)
  • Operationele kasstroom: € 24,7 miljoen (2019: € 7,2 miljoen)
  • Solvabiliteit: 31,8% (2019: 29,5%)

AMERSFOORT – De omzet van Hydratec Industries bleef met € 218 miljoen in 2020 vrijwel gelijk aan 2019. De Ebitda bedroeg over 2020 € 17,6 miljoen ten opzichte van € 18,8 miljoen in 2019. Gedurende 2020 is € 3,6 miljoen aan diverse covid-19-gerelateerde subsidies ontvangen. Ondanks hogere afschrijvingen, waarvan € 2,2 miljoen eenmalig, reorganisatiekosten van € 2,9 miljoen en een eenmalige negatieve last uit beëindiging van bedrijfsactiviteiten (€ 2,3 miljoen), komt het nettoresultaat voor aandeelhouders uit op € 1,3 miljoen. Hydratec realiseerde over 2020 een operationele kasstroom van € 24,7 miljoen. Hydratec heeft ondanks de coronacrisis een solide financiële positie. Het solvabiliteitspercentage steeg in 2020 naar 31,8%.

Beide kernactiviteiten van Hydratec – Industrial Systems en Plastic Components – hebben in vrijwel gelijke mate bijgedragen aan een positieve Ebitda, respectievelijk 8,9% en 9,1%.

Industrial Systems

De omzet bij Industrial Systems nam met 3,6% toe door de overname van Rollepaal. Autonoom nam de omzet bij Industrial Systems af met 14,6%, door terughoudendheid van klanten bij grote vervangingsinvesteringen. De brutomarge is wel toegenomen, maar door de overname van Rollepaal en de daarop volgende reorganisatie, namen de kosten per saldo sterk toe. Mede door het verlies bij Rollepaal heeft het Systems-segment het bedrijfsresultaat fors zien verminderen. Door de reorganisatie is echter de basis gelegd voor een structureel gezonde bedrijfsvoering bij Rollepaal.

Plastic Components

Bij Plastic Components was sprake van een lichte omzetdaling (5,2%) veroorzaakt door covid-19. Vooral in het tweede kwartaal had het segment te maken met tegenvallende omzet bij automotive-klanten en out-of-home-food-klanten. Daarna trok de omzet weer aan. De brutomarge is gestegen door een betere productmix en inkoopvoordelen. Ondanks kostenbesparingen was het operationeel resultaat van Plastic Components over 2020 aanzienlijk lager dan over 2019 door een eenmalige reorganisatievoorziening.

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:

“2020 was een bizar jaar. Een deel van de vraag viel ineens sterk terug en we hebben activiteiten moeten beëindigen. Door dit alles werden de financiële resultaten over 2020 geraakt. Desalniettemin hebben we een bescheiden positief resultaat gerealiseerd. Door scherpe keuzes te maken, komen we sterker uit de crisis. In deze hectische tijd is operationele en strategische wendbaarheid cruciaal. Onze organisatievorm, met zelfstandige werkmaatschappijen dicht op de markt, heeft zich bewezen als een goede structuur in die dynamiek.”

Kerncijfers 2020 vs 2019

(x € 1 mln) 2020 2019
Netto-omzet 217,6 219,6
Brutomarge 114,4 108,5
Bedrijfsresultaat (Ebit) 3,3 10,2
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) 17,6 18,8
Nettoresultaat voortgezette activiteiten 3,5 6,6
Nettoresultaat per aandeel (in euro) 1,01 5,16
Solvabiliteitsratio 31,8% 29,5%

Jaarverslag 2020

Hydratec Industries publiceert het volledige jaarverslag 2020 op vrijdag 26 maart 2021. Op dit moment is de accountantscontrole nog niet volledig afgerond.

Dividendvoorstel

In verband met het ontvangen van NOW-subsidie voor enkele bedrijven wordt geen dividend over 2020 uitgekeerd. In het najaar van 2021 wordt beoordeeld of er ruimte is voor een interim-dividend.

Verwachtingen boekjaar 2021

Hydratec is 2021 goed begonnen en verwacht mede door de genomen kostenbesparingen, de verscherpte focus en het effect van reorganisaties, een beter resultaat in 2021. Er is sprake van een goed gevuld orderboek binnen Industrial Systems. Hierbij zijn er wel grote verschillen per bedrijf. Binnen Plastic Components brengt de covid-19-pandemie met name onzekerheid met zich mee in de food- en mobility-markten, maar het herstel in de tweede helft van 2020 geeft vertrouwen voor 2021.

Door de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus achten wij het niet mogelijk concretere uitspraken te doen over 2021. Als altijd hebben macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen maar nu ook het coronavirus effect op de investeringsbereidheid van onze klanten. De markpositie van de bedrijven is echter onveranderd sterk, ieder in hun eigen niche.

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).