Strategie

donderdag 3 maart 2022, 17:35

Hydratec Industries rapporteert recordomzet en -resultaat

AMERSFOORT – 25 jaar geleden ging Hydratec Industries naar de beurs in Amsterdam. In 2022 viert Hydratec dit jubileum. Daarbij wordt teruggekeken op een succesvol jaar: over 2021 werd een recordomzet en recordresultaat behaald.

De omzet steeg met 18% naar € 257 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedroeg € 22 miljoen en was daarmee 8,6% van de omzet. Hydratec heeft, ondanks de covid-19 pandemie en problemen met levering van grondstoffen, goed gebruik gemaakt van de veerkracht van de markten waarin zij opereert.

Kerncijfers 2021 2020 Groei
Omzet: €  257 M € 218 M +     18%
Bedrijfsresultaat: € 22,0 M €  3,3 M +   560%
Rendement op eigen vermogen:    21,7%     2,1% +  19,6%
Winst per aandeel: € 11,70 €  1,01 + 1058%
Solvabiliteit:    35,7%   31,8% +    3,9%

Industrial Systems

In 2021 kwam de omzet voor Industrial Systems 28% hoger uit op € 132 miljoen. De oorzaak is onder andere een forse toename van de omzet in de petfood markt. Ook de brutomarge is sterk toegenomen. De marge als percentage van de omzet nam gering af doordat de prijsstijgingen van grondstoffen en transport niet direct op lopende projecten konden worden doorberekend. De operationele kosten namen af, waardoor het bedrijfsresultaat van Industrial Systems fors is gestegen naar € 17,5 miljoen.

Plastic Components

De omzet bij Plastic Components is met € 127 miljoen 10% hoger dan in 2020. Vooral de mobility markt heeft een flink herstel laten zien ten opzichte van 2020.  Ondanks hogere grondstof- en energieprijzen is door een betere productmix zowel de brutomarge als de marge als percentage van de omzet gestegen. Het bedrijfsresultaat van Plastic Components komt hierdoor fors hoger uit op € 7,0 miljoen. 

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:

In het begin van 2021 was al sprake van een opwaartse trend. Door de voortdurende coronapandemie was het nog onduidelijk hoe de markten zich zouden ontwikkelen en wat het effect zou zijn op de investeringsbereidheid van onze afnemers in de verschillende markten. In deze dynamiek hebben onze medewerkers zich zeer flexibel en wendbaar getoond. Door de positieve omzetontwikkelingen groeide het vertrouwen dat het ondanks corona een goed jaar zou kunnen worden. We hebben goed gebruik gemaakt van de veerkracht van de markten waarin we opereren. De vraag naar modernisering, automatisering en capaciteitsuitbreiding van productieprocessen kwam in 2021 weer duidelijk op gang. Een deel van deze investeringen betrof een inhaalvraag maar in sommige markten, zoals Health, hebben de coronaontwikkelingen tot een blijvende versnelling van de business geleid. Alleen in de Mobility markt is de omzet tegen het eind van het jaar gekrompen door een gebrek aan micro-elektronica.

 "In de dynamiek van de markten hebben onze medewerkers zich flexibel en wendbaar getoond"

Tegelijkertijd hebben we zelf diverse maatregelen ingezet om het resultaat te verbeteren. Zo zijn succesvolle besparingsoperaties doorgevoerd en zijn scherpe keuzes gemaakt.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven we te maken houden met externe uitdagingen. Recent wordt onzekerheid veroorzaakt door de situatie in Oekraïne. Ook hebben de    plots terugvallende vraag in 2020 en het snelle herstel daarna, geleid tot onrust in de keten van toeleveranciers. Levertijden van materialen en grondstoffen werden aanzienlijk langer en onbetrouwbaarder. Prijzen stegen, transportkosten werden hoger en marges kwamen onder druk. Zeker in de tweede helft van het jaar hebben de toeleveringsproblemen geleid tot een vertragend effect op de omzet. Ook dat heeft veel gevergd van onze flexibiliteit en anticiperend vermogen. Een andere realiteit is de krapte op de arbeidsmarkt, nationaal en internationaal. Het kost meer moeite om medewerkers te werven, binden en te behouden. Dat gold al langere tijd voor technisch personeel, maar inmiddels zien we nu ook bij andere functiegroepen tekorten ontstaan. We slagen er evenwel nog steeds in om goede medewerkers te werven en te behouden. We zijn ervan overtuigd dat onze organisatievorm, met zelfstandige werkmaatschappijen die dicht op de markt opereren, ertoe leidt dat medewerkers voelen dat ze direct een waardevolle invloed hebben op het resultaat. Dit heeft zich bewezen als een goede structuur in de huidige dynamiek. Tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen: de toenemende tekorten aan materiaal en arbeid leiden tot een verhoogde behoefte aan grondstofbesparing en automatisering. Onze focus op innovaties om verspilling tegen te gaan, vormt voor klanten een stimulans om voor onze oplossingen te kiezen.”

Jaarverslag 2021

Hydratec Industries publiceert het jaarverslag 2021 op vrijdag 18 maart 2022. Op dit moment is de accountantscontrole nog niet volledig afgerond.

Dividendvoorstel

De winst per aandeel bedraagt in 2021 € 11,70 (2020: € 1,01). Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend over het boekjaar 2021 vast te stellen op € 6,75 per aandeel. Deze dividenduitkering past in het beleid om ten minste 40% van het resultaat na belastingen exclusief eenmalige baten uit te keren. In augustus 2021 is een interim-dividend van € 2,10 over 2021 uitgekeerd. Het restant ad € 4,65 zal ook worden uitgekeerd in contanten. Het nettoresultaat na dividend over 2021 komt ten gunste van de overige reserves.

Verwachtingen boekjaar 2022

Hydratec is 2022 goed begonnen. De marktpositie van de bedrijven is onveranderd sterk, ieder in zijn eigen niche. Hierdoor verwachten wij dat prijsstijgingen, wellicht wel vertraagd, kunnen worden doorberekend. Wij verwachten in 2022 geen wijzigingen in ons personeels-, investerings- en financieringsbeleid. Er is sprake van een goed gevuld orderboek. De Oekraïne-crisis zou een geringe invloed kunnen hebben op de omzet. Door deze macro-economische ontwikkelingen maar ook volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de toeleveringsketen, oplopende inflatie en uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van covid-19 achten wij het op dit moment niet mogelijk meer concretere uitspraken te doen over de verwachtingen ten aanzien 2022. 

Bart Aangenendt

CEO

 

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).